Helppokäyttöisyys hyödyttää kaikkia

Artikkeli Torstai 7.3.2019

Kun sivusto on saavutettava, kaikki hyötyvät.

Sivuston helppokäyttöisyys on yksi keskeisistä tavoista sitouttaa verkkopalveluiden käyttäjiä. EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa julkisia toimijoita luomaan kaikille tasavertaisen käyttömahdollisuuden digitaalisiin palveluihin.

Siis mikä saavutettavuus?

Yleisesti ottaen saavutettava verkkopalvelu on helppokäyttöinen, ymmärrettävä ja sen käyttäminen ei tarvitse päättelyä. Palvelun on toimittava hyvin kaikilla päätelaitteilla, eikä tällä tarkoiteta pelkästään tavallisia tietokoneita ja matkapuhelimia. Erilaisten apuvälineiden ja selainten kirjo on huomattava, mikä asettaa yllättäviä vaatimuksia sivustojen tekniselle toteutukselle.

Kun sivuston sisältö on tuotettu helposti ymmärrettävässä muodossa, tekninen toteutus vastaa asetettuja määrityksiä ja sivustoa voi käyttää käyttäjän toimintaa hankaloittavista haasteista tai rajoitteista huolimatta, on sivusto lähtökohtaisesti saavutettava.

Syksyllä 2019 voimaan astuva direktiivi koskee kaikkia valtion ja kuntien viranomaisia, liikelaitoksia ja kouluja. Vaatimuksien soveltamiseen on tiettyjä poikkeuksia, mutta lähtökohtaisesti direktiivi velvoittaa kaikkia julkishallinnon toimijoita tarttumaan toimeen paremman internetin luomiseksi.

Mitä ohjeistusta käytetään etenemisen taustalla?

Saavutettavan verkkopalvelun täytyy olla ymmärrettävä, hallittava ja toimintavarma. Lisäksi se ei saa toimia ennakoimattomilla tavoilla.

Teknisesti sivuston on noudatettava soveltuvin osin WCAG 2.1 -ohjeistuksen (Web Content Accessibility Guidelines) vaatimuksia. Kyseessä on kansainvälisesti hyväksytty ohjeisto, jota noudatetaan laaja-alaisesti ympäri maailman. Keskeisiä ohjeistuksessa olevia kohtia ovat muun muassa navigointiin ja sivustolla liikkumiseen liittyvät tekijät, sivuston selailun häiriöttömyys ja käyttäytymisen johdonmukaisuus. Kooditasolla sivuston rakenne tukee erilaisten apuvälineiden käyttöä.

Direktiivin voimaantulon myötä sivustoilta tulee löytyä myös saavutettavuusseloste. Selosteesta on ilmettävä, miten sivuston saavutettavuus on huomioita ja mitkä osat sisällöstä eivät ole saavutettavia. Näiden tietojen lisäksi selosteesta on ilmettävä, miten organisaatiolle voi ilmoittaa, jos sivusto ei vastaa saavutettavuusvaatimuksia tai omia tarpeita.

Näin edetään

Direktiivin asettamat vaatimukset astuvat voimaan portaittain.
    •    Ennen 23.9.2018 julkaistujen sivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
    •    23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla vaatimusten mukaisia 23.9.2019.

Verkkosivujen uudistaminen ei tapahdu yhdessä yössä, joten suosittelemme varautumaan hyvissä ajoin sivustoilta vaadittaviin sisällöllisiin ja teknisiin muutoksiin. Hyvä tapa selvittää omien sivujen tilanne on testata sivusto huolellisesti ja varata aikaa sisältöjen arvioimiselle ja teettää oman sivuston saavutettavuuskartoitus.

Citruksella saavutettavuuden huomioiminen on osa yhteistä arkeamme ja olemme kokeneita auditoimaan sivustojen saavutettavuuden tilaa. Turun kaupungille toteuttamassamme ikäihmisten palveluohjaussivusto KomPAssissa saavutettavuus on huomioitu erityisellä tarkkuudella, jotta kaikki palvelun käyttäjät saisivat tasavertaisen asiakaspalvelukokemuksen. Vanhoja sivustoja nykyaikaistettaessa on toisaalta syytä arvioida, kannattaako kehitysbudjetteja käyttää pienten parannusten tekemiseen vai olisiko sivuston täydellinen uudistaminen ajankohtaista.

Lisätietoja saavutettavuusdirektiivistä löydät Valtiovarainministeriön sivuilta.

Valtiovarainministeriön ohjeet saavutettavuusdirektiiviin

Neuvoja saavutettavuuteen?