myNAVI-palvelu

Artikkeli Perjantai 28.12.2018

Varhaista tukea elämän käännekohdissa

Citrus pilotoi useiden kuntien kanssa myNAVI-palvelua, jossa kuntalaiset arvioivat itse omaa toimintakykyään hyvinvoinnin ja terveyden eri osa-alueilla. Palvelun avulla asiakasohjaus toteutetaan kuntalaisten kokemustiedon perusteella ennakoivasti verkossa. Tällä hetkellä pilotissa ovat mukana jo Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Lohjan kaupunki sekä Kuusamon kaupunki.

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti säännöllisen terveydenhuollon ulkopuolella olevat 65 vuotta täyttäneet kuntalaiset. Menetelmää voidaan käyttää seulontavälineenä vuonna 2012 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaisesti esimerkiksi kotikäynteihin, neuvontapalveluihin ja terveys- sekä hyvinvointitarkastuksiin.

Kuntalaisella on mahdollisuus toimintakyvyn itsearviointiin hyvissä ajoin ennen palvelupyyntöä. Ammattilaisten tarve on tässä vaiheessa vähäistä. Arviointi tehdään myNAVI-palvelun kautta vastaamalla itsenäisesti kysymyksiin hyvinvoinnin ja terveyden eri osa-alueilla. Hyvinvoinnin ja terveyden voimavara- ja kuormitustekijäprofiilin avulla aktivoidaan kuntalaista elämäntapamuutokseen sekä kohdennetaan tukitoimenpiteet oikea-aikaiseksi. Kerätyn tiedon avulla kuntajohto kykenee kohdentamaan resursseja ennakoivasti ja hillitsemään kalliiden korjaavien palvelujen tarvetta. 

myNAVI seuloo säännöllisen palvelun ulkopuolella olevat riskiryhmät ja kohdentaa tuen tarpeen mukaan 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät nykyään merkittävän määrän työaikaa toimintakykytiedon keruuseen, käsittelyyn ja toimintakykytietoon perustuvaan asiakasohjaukseen. myNAVI automatisoi valtaosan tästä prosessista ja auttaa kohdentamaan työpanosta oleelliseen. 

myNAVI ennakoi tuen tarpeen ja ohjaa tarvittaessa kohdennettujen tukitoimien piiriin ennen palvelupyyntöä. Itsearviointi voidaan kohdentaa kokonaisille ikäluokille vaikkapa jo pari vuotta eläköitymisen jälkeen. Valtaosalle ikääntyneestä väestöstä koettuun toimintakykyyn perustuva sähköinen asiakasohjaus on riittävä toimenpide tarvittavaan elämäntapamuutokseen. 

Koettuun toimintakykyyn perustuva ennakoiva ohjaus on ratkaisevan tärkeä, koska:  

  • Toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivia kuormitustekijöitä on vaikea havaita, koska ne ovat usein palvelujärjestelmälle, kohdehenkilölle ja lähiyhteisölle näkymättömiä.
  • Ulkopuolista tukea ei osata tai viitsitä hakea, ellei tuen tarve ole ilmeinen. 
  • Riskikäyttäytyminen ei läheskään aina muutu ilman ulkopuolista palautetta. Palaute voi yksinkertaisimmillaan olla www-ympäristössä automaattisesti tuotettu yhteenveto omaan hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista riskitekijöistä ja tieto tarjolla olevasta tuesta. 
  • Tarjolla on paljon julkisia, järjestöpohjaisia, yksityisiä sekä kasvokkain toteutettavia että digitaalisia palveluita, joiden löydettävyys kuntien verkkosivuilta ja muualta verkosta on haasteellista. 
  • Ehkäisevällä vyöhykkeellä toimii soten lisäksi paljon muitakin toimijoita ja palvelujärjestelmän laaja haltuunottaminen on haasteellista.
  • Johdon raportointi ohjaa resursseja kalliisiin korjaaviin palveluihin rapauttaen oikea-aikaisen yhteistyön edellytyksiä. Kuitenkin kate ennaltaehkäisyyn voidaan ottaa soten korjaavista palveluista ja toisaalta merkittävin voimavara on lähiyhteisöissä ja ikääntyvässä väestössä itsessään.
  • Raportointi ei tue hyvinvointipalvelujen laajaa integraatiota. Erityisesti ehkäisevällä vyöhykkeellä on soten lisäksi paljon muitakin toimijoita, eikä sote ole siellä ensisijainen toimija.

Kiinnostuitko, entä mitä pilotin jälkeen? 

Kysy lisätietoja myNAVI-pilotista ja sen etenemisestä. Menestynyt pilotti johtaa palvelun kehittämisen aloittamiseen, joten pysy kuulolla! 

 

Kysy lisätietoa